ប្រព័ន្ធផលិតកម្មអឹមអេហ្វអេសអាយអេសអេសអាយអេសអេសត្រូវបានផ្តល់វិញ្ញាបនប័ត្រហៅទូរស័ព្ទមកយើងនៅ
+ ៨៦-១៥៩-១៧៧៤-៩១១៨

  • ប្រទេសហូឡលទស្សនា MF
    ប្រទេសហូឡលទស្សនា MF
    អតិថិជនមកពីប្រទេសហូឡង់ទស្សនាមីងហ្វេងឡិនធីធីខូអិលធីឌីក្រុមទាំងពីរមានការប្រជុំដែលមានផលិតភាព។
    2020/10/02